16.04.2018 TD 04_Tender_Production of 3D videos_Ref.CB006.1.21.193/PP2-04 

14.02.2018 Tender doc_Production of 3D videos_Ref.CB006.1.21.193/2-04

30.09.2017. Каталог на реализирани проекти од страна на Центар за развој на СИПР за период од 2009-2016 /userfiles/files/Katalog na realizirani proekti po programite na MLS_Biro za RR(2009-2016).pdf

30.09.2017 Inventory and cataloguing of tourist sites in Kyustendil District and North-East region

28.07.2017 Corrigendum_No.2_CB006.1.21.193 /PP2-06/Supply

27.07.2017 Corrigendum_No.1_CB006.1.21.193 /PP2-06/Supply

10.07.2017 Tender_dossier_CB006.1.21.193_PP2-05_works

10.07.2017 Tender_dossier_CB006.1.21.193_PP2-06_supply

25.05.2017 Потпишани договорите за финансирање на Бизнис центрите во осумте плански региони

10.03.2017 Информативна средба на Фонд за иновации и технолошки развој во СИПР

28.02.2017 Links & Pictures from press conference _ CBC project _CBYEC.doc

28.02.2017 Links & Pictures from press conference _ CBC project _TAP 3D.doc

 

23.12.2016 Partnership Agreement of Development Institutions of South-East Europe

 

20.12.2016 Tender documents_Consultancy and trainers and experts for trainings

20.12.2016 Tender documents_Organization of events, transport and accommodations

20.12.2016 Tender documents_Design and preparation of info materials

 

01.11.2016 Промоција на туристички атракцији во 3D - ТАП 3D.pdf

01.11.2016 Меѓуграничен Центар за млади претприемач

 

15.08.2016 Регионален бизнис информатор бр.3

 

01.01.2015 Програма за Развој на Североисточен Плански Регион_2015_2019

01.01.2015 Programme for Developmet of the Northeast Planning Region_2015_2019


12.05.2015 ПЛАТФОРМА ЗА РЕГИОНАЛНА РУРАЛНА АКЦИЈА во Североисточен плански регион

28.01.2015 Програмата за регионален економски развој РЕД ГИЗ, финансирана од Европската Унија, објавува повик за пројавување интерес за обезбедување консултантски услуги.
 

01.09.2014 „Предмет: Мислење по Извештај за стратегиска оцена на животната средина“
 

07.08.2014 „Регионални планови за управување со отпад и стратегиска оцена на животната средина за источниот и североисточниот регион Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со отпад и Извештај за стратегиска оцена на животната средина СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН“
 

07.08.2014 „Preparation of Regional Waste Management Plans and Strategic Environmental Assessments for East and North-East regions Public Consultation Report on the Regional Waste Management Plan and Strategic Environmental Assessment Report NORTH-EAST REGION“
 

04.08.2014 „Подготовка на Планови за управување со отпад и Стратегиски оцени на животната средина за Источен и Северо-источен плански регион - Финален Извештај за Стратегиска oцена на живoтната средина за Региoнален план за управување oптпад за Североисточниот плански регион“
 

04.08.2014 „Preparation of Regional Waste Management Plans and Strategic Environmental Assessments for East and North-East regions Final Strategic Environmental Assessment Report for the Regional Waste Management Plan for the North-East Region“
 

28.05.2014 Текст за објавување на документите за СИПР
 

28.05.2014 „Përgatitja e planeve regjionale për menaxhim me mbeturinat dhe vlerësimet mjedisore strategjike për Regjionin Lindje dhe Veri‐lindje“
 

28.05.2014 „Нетехничко резиме (албански) “
 

02.04.2014 Податоци за органот кој го изработува планскиот документ
 

02.04.2014 Регионален план за управување со отпад за Североисточниот плански регион
 

02.04.2014 Одлука за спроведување на стратегиска оцена
 

06.03.2014 ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ бр. 04/2014/ГИЗ
 

06.03.2014 TЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ
 

07.06.2013 Извест достапност на Студија и ЈР ГОРИЛНИЦА ЗА ОТПАД(мк)
 

07.06.2013 Извест достапност на Студија и ЈР ГОРИЛНИЦА ЗА ОТПАД(ал)
 

10.05.2013 EIA study for North-east planing region
 

10.05.2013 Action plan (albanian)
 

10.05.2013 Action plan
 

10.05.2013 Report-2011-al
 

10.05.2013 Report-2011-mk
 

07.02.2012 Report
 

07.02.2012 Agenda
 

Project Europe for citizens
 

16.05.2011 International Tourism fair
 

11.03.2011 Information for the public
 

11.03.2011 Strategic assessment of the environment - The development of tourism in SIPR
 

 

Action plan for 2011  

Request for tender documentation   

Development Program