ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН - КУМАНОВО

 

Ул. „Илинденска“ б.б. 1300 Куманово

П.фах. 182

Телефон/фах. +389.31.424.878

Е-Маил: info@northeastregion.gov.mk

 

Нашиот тим:

 

Младен Протиќ - Раководител на центарот

Телефон+389.71.321.177

Е-Маил: mladen@northeastregion.gov.mk

 

Атина Мургашанска - Помошник раководител на центарот

Телефон +389.71.321.170

Е-Маил: atina@northeastregion.gov.mk

 

Ѓорѓи Петрушевски - Координатор

Phone +389.71.321.171

Е-Маил: georgi@northeastregion.gov.mk

 

Мухамед Сељмани - Координатор

Телефон +389.71.321.173

Е-Маил: muhamed@northeastregion.gov.mk

 

м-р Маја Петровска - Координатор за оддржлив развој и поддршка на приватниот сектор

Телефон +389.70.883.983

Е-Маил: majap@northeastregion.gov.mk