12.05.2015 ПЛАТФОРМА ЗА РЕГИОНАЛНА РУРАЛНА АКЦИЈА во Североисточен плански регион28.01.2015 Програмата за регионален економски развој РЕД ГИЗ, финансирана од Европската Унија, објавува повик за пројавување интерес за обезбедување консултантски услуги.

01.09.2014 „Предмет: Мислење по Извештај за стратегиска оцена на животната средина“

07.08.2014 „Регионални планови за управување со отпад и стратегиска оцена на животната средина за источниот и североисточниот регион Извештај од консултации со јавноста за Регионален план за управување со отпад и Извештај за стратегиска оцена на животната средина СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН“

07.08.2014 „Preparation of Regional Waste Management Plans and Strategic Environmental Assessments for East and North-East regions Public Consultation Report on the Regional Waste Management Plan and Strategic Environmental Assessment Report NORTH-EAST REGION“

04.08.2014 „Подготовка на Планови за управување со отпад и Стратегиски оцени на животната средина за Источен и Северо-источен плански регион - Финален Извештај за Стратегиска oцена на живoтната средина за Региoнален план за управување oптпад за Североисточниот плански регион“

04.08.2014 „Preparation of Regional Waste Management Plans and Strategic Environmental Assessments for East and North-East regions Final Strategic Environmental Assessment Report for the Regional Waste Management Plan for the North-East Region“

28.05.2014 Текст за објавување на документите за СИПР

28.05.2014 „Përgatitja e planeve regjionale për menaxhim me mbeturinat dhe vlerësimet mjedisore strategjike për Regjionin Lindje dhe Veri‐lindje“

28.05.2014 „Нетехничко резиме (албански) “

02.04.2014 Податоци за органот кој го изработува планскиот документ

02.04.2014 Регионален план за управување со отпад за Североисточниот плански регион

02.04.2014 Одлука за спроведување на стратегиска оцена

06.03.2014 ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ бр. 04/2014/ГИЗ

06.03.2014 TЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ

07.06.2013 Извест достапност на Студија и ЈР ГОРИЛНИЦА ЗА ОТПАД(мк)

07.06.2013 Извест достапност на Студија и ЈР ГОРИЛНИЦА ЗА ОТПАД(ал)

10.05.2013 EIA study for North-east planing region

10.05.2013 Action plan (albanian)

10.05.2013 Action plan

10.05.2013 Report-2011-al

10.05.2013 Report-2011-mk

07.02.2012 Report

07.02.2012 Agenda

Project Europe for citizens

16.05.2011 International Tourism fair

11.03.2011 Information for the public

11.03.2011 Strategic assessment of the environment - The development of tourism in SIPR

Action plan for 2011  

Request for tender documentation   

Development Program